Home » บทความ » ข้อมูลสำคัญที่ต้องมีในสลิปเงินเดือน ก่อนออกให้พนักงาน มีข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง ?

ข้อมูลสำคัญที่ต้องมีในสลิปเงินเดือน ก่อนออกให้พนักงาน มีข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง ?

ในปัจจุบันมีโปรแกรมเงินเดือน และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่สามารถออกสลิปเงินเดือนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payslip) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่าย HR ที่ไม่ต้องคอยพิมพ์เอกสารออกมาแจกพนักงานทีละคน ลดความเสี่ยงที่พนักงานคนอื่น ๆ จะทราบข้อมูลที่ไม่ใช่ของตัวเอง อีกทั้งยังมีพนักงานยังสามารถเข้าไปดูสลิปเงินเดือนได้ง่ายขึ้น ผ่านทางอีเมลของตนเอง หรือทางระบบที่บริษัทได้จัดตั้งไว้ ซึ่งหลาย ๆ ธนาคารก็ให้การยอมรับสลิปเงินเดือนในรูปแบบนี้

สลิปเงินเดือน คือ เอกสารที่บริษัท หรือหน่วยงานออกให้เพื่อแสดงรายได้สุทธิที่พนักงานแต่ละคนได้รับในแต่ละเดือน โดยในสลิปเงินเดือนจะแจกแจงทั้งส่วนที่เป็นรายรับของพนักงานคนนั้น ๆ เช่น เงินเดือน คอมมิชชัน โบนัส ค่าทำงานล่วงเวลา หรือโอที (OT) และค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ ที่ถูกหักออกไปจากเงินเดือน เช่น หักภาษี ณ ที่จ่าย เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

หนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบรับรองเงินเดือน (Salary Certificate) คือเอกสารที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าพนักงานคนนั้นทำงานที่องค์กรไหน ตำแหน่งอะไร รายได้เท่าไหร่ วันที่เริ่มงาน มีอายุงานกี่ปี แต่จะไม่ได้แสดงรายรับ และรายการหักโดยละเอียดเหมือนกับสลิปเงินเดือน

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ BeeHR
ทดลองใช้งานฟรีได้แล้ววันนี้ !!! โทร. 02-551-2097 ต่อ 601

รายละเอียดสำคัญที่ต้องมีในสลิปเงินเดือน

ในสลิปเงินเดือน ต้องมีข้อมูลที่สำคัญ ที่บอกทุกอย่างเกี่ยวกับรายได้ของพนักงาน เพื่อความถูกต้อง และนำไปใช้งานทางการเงินได้ ประกอบไปด้วย

  1. ชื่อเอกสาร ที่ระบุว่าเป็นสลิปเงินเดือน (Pay Slip)
  2. ข้อมูลบริษัท แสดงชื่อบริษัท และที่อยู่ของบริษัทที่สามารถติดต่อได้
  3. ข้อมูลพนักงาน ที่ประกอบด้วย รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน ตำแหน่ง แผนก
  4. รอบ หรือระยะเวลาของการชำระเงิน เช่น รอบเดือนตุลาคม 2564 หรือระบุเป็นช่วงระยะเวลาที่จ่ายเงิน เช่น สำหรับวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 เป็นต้น
  5. วันเดือนปีที่ทำการจ่ายเงินเดือน
  6. ที่มาของแหล่งรายได้ทั้งหมดของพนักงาน ประกอบไปด้วย เงินเดือน ค่าคอมมิชชัน ค่าตำแหน่ง โบนัส ค่าทำงานล่วงเวลา (OT) รายได้พิเศษ ค่ายังชีพ หรือรายได้ประเภทอื่น ๆ ที่พนักงานได้รับจากบริษัท
  7. ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ ที่ถูกหัก ได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือรายการหักอื่น ๆ ที่บริษัทหักจากเงินของพนักงานออกไป
  8. ข้อสรุปรายได้สุทธิ ได้แก่ ยอดรายได้หลังรายการหักทั้งหมด เพื่อแสดงรายได้สุทธิที่พนักงานได้รับจริงในงวดการจ่ายนั้น ๆ

รูปแบบของสลิปเงินเดือน

หลาย ๆ คนคงคุ้นเคยกับสลิปเงินเดือนที่มาในรูปแบบกระดาษคาร์บอน และสามารถแกได้ตามรอยปะริมกระดาษซ้ายขวา ซึ่งเป็นรูปแบบสลิปเงินเดือนที่มีมานาน และนิยมใช้ในหลาย ๆ บริษัท ตลอดจนทางธนาคารเองให้ความเชื่อถือในสลิปเงินเดือนแบบที่เป็นกระดาษคาร์บอนนี้

ต่อมาในบางบริษัท โดยเฉพาะบริษัทที่มีขนาดกลาง และขนาดเล็กที่ไม่ต้องการใช้กระดาษคาร์บอน ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสลิปเงินเดือนให้ออกสลิปได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดมากขึ้น โดยทำการพิมพ์ออกมาในรูปแบบกระดาษ A4 ที่มาจากไฟล์ .PDF

และในปัจจุบันมีโปรแกรมเงินเดือนและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่สามารถออกสลิปเงินเดือน ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ (e-Payslip) ซึ่งนับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ HR อย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องคอยพิมพ์เอกสารออกมาเพื่อแจกให้พนักงานทีละคน ทั้งช่วยประหยัดกระดาษ ลดความเสี่ยงที่พนักงานคนอื่นจะทราบข้อมูล ไม่สูญหาย อีกทั้งพนักงานยังสามารถเข้าไปดูสลิปเงินเดือนได้ง่ายขึ้น ผ่านทางอีเมลของตนเอง หรือทางระบบที่บริษัทได้จัดตั้งไว้ ซึ่งหลายธนาคารก็ให้การยอมรับสลิปเงินเดือนในรูปแบบนี้

ความสำคัญของสลิปเงินเดือน

  1. ใช้เป็นเอกสารสำคัญประกอบการพิจารณาในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลการกู้ การรีไฟแนนซ์ การสมัครบัตรเครดิต หรือทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ

เหตุผลที่ธนาคารขอสลิปเงินเดือน เพราะสลิปเงินเดือนเป็นเอกสารที่จะช่วยยืนยันว่าเราได้รับเงินเดือนจากบริษัทที่ทำงานด้วยจริง ๆ โดยส่วนใหญ่จะขอรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง (Bank Statement) ร่วมด้วยเพื่อดูประกอบว่ายอดเงินเดือนเข้าตรงกับสลิปเงินเดือนหรือเปล่า

ตัวอย่างสลิปเงินเดือนที่ออกโดยโปแกรมเงินเดือน BeeHR

  1. ใช้เป็นหลักฐาน และเอกสารประกอบในการสมัครงานกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อยืนยันรายได้ และการทำงานจากบริษัทก่อนหน้านี้

บางครั้งเราจำเป็นต้องยื่นสลิปเงินเดือนเพื่อเป็นการยืนยันเงินเดือนก่อนหน้าว่าได้เท่านี้จริง ๆ ส่วนใหญ่ขั้นตอนนี้จะอยู่ในการพิจารณาให้เงินเดือน ดังนั้นเราไม่ควรทิ้งสลิปเงินเดือนทั้งที่เป็นกระดาษคาร์บอน หรือกระดาษ A4 หรือถ้าเกิดบริษัทออกสลิปเงินเดือนเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payslip) ก็ควรทำการดาวน์โหลดเก็บไว้ เผื่อบริษัทลบออกเราจะได้มีสลิปเงินเดือนอยู่

3. ใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการยื่นภาษี และการสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประจำเดือน และประจำปี

สนใจโปรแกรมเงินเดือน BeeHR

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์
ทดลองใช้งานฟรีได้แล้ววันนี้ !!! โทร. 02-551-2097 ต่อ 601

สรุป

ในยุคดิจิทัลนี้ความรวดเร็ว และความมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องสำคัญ การนำซอฟต์แวร์มาช่วยจัดการงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำบัญชี และการจ่ายเงินเดือน จึงเป็นเรื่องที่บริษัทมองข้ามไม่ได้ และควรให้ความสำคัญ

BeeHR มีฟีเจอร์ Bee Payroll จัดการเงินเดือนแบบครบวงจร ดูแลเรื่องเงินเดือนของพนักงานอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การคำนวณเงินเดือน ประกันสังคม ทำสลิปเงินเดือนในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ารหัสผ่าน รับประกันเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล มั่นใจได้ว่าจะช่วยแบ่งเบางาน HR ในบริษัทมากขึ้นแน่นอน สนใจโปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ โทร. 02-551-2097 ต่อ 601 หรือ คลิกที่นี้ เพื่อทดลองใช้ระบบฟรี

เพิ่มเพื่อน .. เพื่อติดตามข่าวสารของเรา