Home » บทความ » ประเภทของวันลา และการลางานตามกฏหมายแรงงานในประเทศไทย

ประเภทของวันลา และการลางานตามกฏหมายแรงงานในประเทศไทย

หากพูดถึงกฏหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับวันหยุด วันลา ตามที่กฏหมายกำหนด จริง ๆ แล้วพนักงาน หรือคนที่ทำงานส่วนใหญ่ก็อาจจะพอรู้กันอยู่บ้างว่าสิทธิ์ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับวันหยุดวันลานั้นมีอะไรบ้าง บางคนอาจรู้น้อย บางคนอาจรู้เยอะ รู้จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง วันนี้ BeeHR จะมาอธิบายสิทธิ์ในการลาหยุด การลาของลูกจ้าง พนักงานเงินเดือนอย่างเรา ๆ นั้น กฏหมายมีกำหนดไว้ว่าอย่างไร ซึ่งประเภทของวันลาจะมีอยู่ 11 ประเภทด้วย ดังนี้

โปรแกรมลงเวลาทำงานออนไลน์ BeeHR
ทดลองใช้งานฟรีได้แล้ววันนี้ !!! โทร. 02-551-2097 ต่อ 601

ประเภทของการลา

 1. การลาป่วย
 2. การลาคลอดบุตร
 3. การลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร
 4. การลากิจส่วนตัว
 5. การลาพักผ่อน
 6. การลาอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธฮัจย์
 7. การลาเข้ารับการตรวจคัดเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 8. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
 9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 10. การลาติดตามคู่สมรส
 11. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

ประเภทของการลา และรายละเอียดของวันลาที่ต้องรู้

 1. การลาป่วย มีรายละเอียดการลาดังนี้
 • ปีละไม่เกิน 60 วันทำกา
 • กรณีจำเป็นผู้มีอำนาจสามารถให้ลาได้อีกไม่เกิน 60 วันทำการ
 • ส่งใบลา ก่อน หรือในวันลา
 • ลาตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์
 • แต่หากไม่ถึง 30 วัน แต่ผู้มีอำนาจฯ จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์/ใบรับการตรวจจากแพทย์ก็ได้
 1. การลาคลอดบุตร มีรายละเอียดการลาดังนี้
 • สามารถลาได้ไม่เกิน 90 วัน/ครั้ง
 • ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
 • ส่งใบลา ก่อน หรือในวันลา
 • สามารถลากาวันที่คลอด หรือก่อนวันที่คลอดก็ได้
 • ถ้าลาแล้วไม่ได้คลอดให้ถือว่าวันที่หยุดไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
 • การลาคลอดที่คาบเกี่ยวกับลาประเภทอื่น ซึ่งยังไม่ครบให้ถือว่าลาประเภทอื่นสิ้นสุด และให้นับเป็นวันเริ่มลาคลอดบุตร
 1. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร มีรายละเอียดการลาดังนี้
 • ลาไปช่วยเหลือภริยาที่ชอบด้วยกฏหมาย
 • ลาได้ครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ
 • เสนอใบลา ก่อน/ในวันลาภายใน 90 วัน
 1. การลากิจส่วนตัว มีรายละเอียดการลาดังนี้
 • ลาได้ไม่เกินปีละ 45 วันทำการ
 • ปีแรกที่เข้ารับราชการ ลาได้ไม่เกิน 15 วัน
 • ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร (ต่อจากการลาคลอดบุตร) ลาได้ไม่เกิน 150 วันทำการ
 • การเสนอใบลา ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะสามารถหยุดได้
 • หากราชการมีความจำเป็น สามารถเรียกตัวกลับได้

ระบบลงเวลาทำงานออนไลน์
ทดลองใช้งานฟรีได้แล้ววันนี้ !!! โทร. 02-551-2097 ต่อ 601

 1. การลาพักผ่อน มีรายละเอียดการลาดังนี้
 • สามารถลาได้ปีละ 10 วัน
 • สามารถสะสมได้ไม่เกิน 20 วันทำการ
 • สามารถสะสมได้ไม่เกิน 30 วันทำการ (กรณีรับราชการ 10 ปีขึ้นไป)
 • ถ้าบรรจุไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิ์ลาพักผ่อน
 • การเสนอใบลาต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดได้
 • ถ้าราชการมีความจำเป็น สามารถเรียกตัวกลับได้
 1. การลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ มีรายละเอียดการลาดังนี้

          กรณีไม่เกิน 120 วัน

 • ต้องไม่เคยมีการลาประเภทนี้มาก่อน
 • รับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี

          การเสนอใบลา

 • ก่อนอุปสมบท หรือเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน
 • อุปสมบท หรือเดินทางภายใน 10 วัน
 • เสร็จแล้วรายงานตัวภายใน 5 วัน
 • หากลาแล้วขอถอนวันลา ถือว่าวันที่หยุดไปเป็นวันลากิจส่วนตัว
 1. การลาเข้ารับการคัดเลือกทหาร หรือเข้ารับการเตรียมพล มีรายละเอียดการลาดังนี้

          กรณีที่ 1 เข้ารับการตรวจเลือก : เพื่อรับราชการเป็นทหารกองประจำการ

 • ให้รายงานผู้บังคับบัญชาก่อนไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง

          กรณีที่ 2 เข้ารับการเตรียมพล : เข้ารับการระดมพล ตรวจสอบพล ฝึกวิชาการทหาร ทดสอบความพร้อม

 • รายงานผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่หมายเรียก
 • ลาได้ตามระยะเวลาของภารกิจในหมายเรียก
 • เสร็จภารกิจให้กลับภายใน 7 วัน (ต่อได้รวมเรียกแล้วไม่เกิน 15 วัน)

สนใจโปรแกรมเงินเดือน BeeHR

 1. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย มีรายละเอียดการลาดังนี้
 • ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 4 ปี ต่อได้รวมไม่เกิน 6 ปี
 • พ้นช่วงทดลองงาน
 • เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

          กรณีต่างประเทศ

 • ไปศึกษา/ปฏิบัติการวิจัย ต้องรับราชการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

          กรณีลาศึกษาต่อในประเทศ (กรณีให้ได้รับเงินเดือน)

 • หลักสูตรที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี สามารถลาได้มีกำหนดเท่ากับระยะเวลาของหลักสูตร
 • หลักสูตรปริญญาโท สามารถลาได้ 2 ปี
 • หลักสูตรปริญญาเอก สามารถลาได้ 4 ปี

หมายเหตุ : สามารถขยายเวลาศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 2 ครั้ง หรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา

 • สาขาวิชา/ระดับการศึกษา : สอดคล้องเป็นประโยชน์กับงาน/มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • ต้องพ้นจากการทดลองงานปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
 • กรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมฯ จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และรับราชการติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ต้องทำสัญญากับส่วนราชการเจ้าสังกัดว่าจะกลับมาปฏิบัติงานราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม หรือปฏิบัติการวิจัยแล้วแต่กรณี
 • ทำสัญญาชดใช้

หมายเหตุ        

 • ศึกษา/ฝึกอบรม ต่างประเทศ : เวลา 1 เท่า
 • ศึกษาในประเทศ : เวลาไม่น้อยกว่า 1 เท่า
 • หากไม่กลับมารับราชการ : ชดใช้เงิน + เบี้ยปรับ
 1. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ มีรายละเอียดการลาดังนี้

          การลาไปปฏิบัติงานฯ มี 2 ประเภท ได้แก่

          ประเภทที่ 1

 • องค์การฯ ซึ่งไทยเป็นสมาชิก และถึงวาระต้องส่ง
 • รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันที่จะต้องส่งฯ ตามความตกลงระหว่างประเทศ
 • ไปศึกษา/ปฏิบัติการวิจัย ต้องรับราชการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ส่งเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศตามความต้องการของรัฐบาลไทย

          ประเภทที่ 2

 • นอกเหนือจากประเภทที่ 1
 1. การลาติดตามคู่สมรส มีรายละเอียดการลาดังนี้
 • เป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฏหมาย ซึ่งเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ลาได้ไม่เกิน 2 ปี
 • ต่อได้อีก 2 ปี รวมไม่เกิน 4 ปี
 • ถ้าลาเกิน ให้ลาออก
 • ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา
 • ผู้มีอำนาจจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ละคู่สมรสต้องอยู่ปฏิบัติงานราชการติดต่อกัน
 • ครบกำหนด 4 ปี ไม่มีสิทธิลา ยกเว้นคู่สมรสกลับมาแล้ว และได้รับคำสั่งให้ไปอีก
 1. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ มีรายละเอียดการลาดังนี้

          ตามกฏหมายการลา ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วย เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ ถูกประทุษร้ายเพระเหตุกระทำการตามหน้าที่ จนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือพิการ

 • ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยจนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือพิการเพราะเหตุอื่น
 • ลาไปฟื้นฟูด้านอาชีพได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจพิจารณา หรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จพลา และเอกสารที่เกี่ยว (ถ้ามี)

สรุป

การส่งคำขอลา เป็นหนึ่งในฟังก์ชั่นของโปรแกรมลงเวลาทำงานออนไลน์ BeeHR เมื่อได้ลองใช้จะเห็นได้ว่าฟังก์ชันส่งคำขอลาของ BeeHR บอกได้เลยว่าฟังก์ชันส่งคำขอนั้นตอบโจทย์กับการลาของทุกบริษัทที่ปรับเปลี่ยนตามบริบท โปรแกรมลงเวลาทำงาน BeeHR สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการลาได้อย่างยืดหยุ่น ใช้เวลาไม่นานก็ส่งคำขอลาได้แล้ว เพียงแค่ไม่กี่คลิก อีกทั้งยังรองรับการใช้งานในรูปแบบ Application อีกด้วย เรียกได้ว่า สะดวก สบาย แถมประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงานลงไปได้มากเลยทีเดียว

ระบบลงเวลาทำงานออนไลน์
ทดลองใช้งานฟรีได้แล้ววันนี้ !!! โทร. 02-551-2097 ต่อ 601 หรือ คลิกที่นี้

นอกเหนือจากฟังก์ชันส่งคำขอลา โปรแกรมลงเวลาทำงานออนไลน์ BeeHR ยังมีฟังก์ชั่นที่ช่วยให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ฟังก์ชันลงเวลาทำงาน ส่งคำขอต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งคิดเงินเดือน และออกสลิปเงินเดือนออนไลน์ได้ในระบบเดียว

ขอบคุณข้อมูลจาก : กฏหมายแรงงาน

เพิ่มเพื่อน .. เพื่อติดตามข่าวสารของเรา