Home » บทความ » ลักษณะงาน HR ที่คนทำงาน HR ต้องรู้

ลักษณะงาน HR ที่คนทำงาน HR ต้องรู้

งาน HR เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากงานหนึ่งในตลาดแรงงานปัจจุบัน ไม่เพียงเป็นตำแหน่งงานที่มีความจำเป็น ต่อการสรรหาบุคลากรของบริษัทเท่านั้น แต่พนักงาน HR ยังมีส่วนช่วยพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

โปรแกรมเงินเดือน BeeHR ช่วยจัดการเงินเดือนให้คุณ ไม่ต้องกลัวว่าเงินเดือนนี้จะสะดุดหรือล่าช้า
ทดลองใช้งานฟรีได้แล้ววันนี้ !!! โทร. 02-551-2097 ต่อ 601

ปัจจุบันตำแหน่งงาน HR มีความสำคัญต่อองค์กรมากขึ้นกว่าในอดีต เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร ดังนั้นตำแหน่ง HR จึงเปรียบเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งไม่ได้มีบทบาทเพียงคัดคนเข้ามาทำงาน หรือคัดคนออก ตรวจบัตรตอกเข้างาน ออกใบเตือนอย่างที่หลาย ๆ คนเข้าใจ แต่งาน HR ที่แท้จริงจะประกอบไปด้วย

ลักษณะงาน HR ที่คุณต้องรู้

 1. งานวางแผนกำลังคน / กลยุทธ์ / การบริหารงานบุคคล (HR Planning)
  การคาดการณ์ความต้องการและวางแผนใช้ทรัพยากรมนุษย์ของอค์กรไว้ล่วงหน้า ว่าต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร ระดับใด จำนวนเท่าใด ต้องพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถอย่างไร จะควบคุมจำนวนทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างไร ตลอดจนการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอย่างเกิดประโยชน์มากที่สุด
 1. งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร (Recruitment, Selection & Introduction)
  วิเคราะห์หาความต้องการของหน่วยงาน ว่าต้องการคนที่มีคุญสมบัติอย่างไร ลงประกาศรับสมัคงาน ทำหน้าที่คัดกรองเบื้องต้น ทำการนัดหมายวันสัมภาษณ์งาน ทดสอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เช็คประวัติย้อนหลัง คัดกรองผู้สมัครทีเข้าตา แจ้งผลการสัมภาษณ์งาน ยื่นข้อเสนอจ้างงาน รับเข้างาน อบรมพนักงาน และติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน
 2. งานเอกสาร ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลกร เช่น HRIS, Payroll (Personal Administration)
  จัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล ฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูลประเมินการปฏิบัติงาน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการขาดงาน ข้อมูลการทดสอบการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน ข้อมูลร้องทุกข์ ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหางาน และข้อมูลสำรวจทัศนคติในการทำงาน รวมถึงระบบบริหารงานบุคคล การติดตามวัดประเมินผลในระบบ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

สนใจโปรแกรม HR ติดต่อเรา ..

 1. งานพัฒนาบุคคล (Training & Development)
  พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีขึ้น สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ยากขึ้น และมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นได้ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน การสอนงาน (Job Instruction) การสอนแนะนำ (Coaching) การให้คำปรึกษา (Counselling) การมอบหมายหน้าที่ให้ทำเป็นครั้งคราว (Job Assignment) การให้การรักษาการณ์แทน (Acting) การโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงานเพื่อให้โอกาสศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น (Job Rotation) เป็นต้น
 1. งานประเมินผลงาน / ให้รางวัล (Performance & Reward Management)
  ออกแบบ พัฒนาและวางแผนด้าน Performance Management ที่สอดคล้องกับลักษณะ และทิศทางขององค์กรขององค์กร และสามารถนำแผนงานไปปฏิบัติใช้จริงทั้งองค์กร ตลอดจนติดตาม และประเมินผลความคืบหน้าของผลงานเพื่อจัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสะท้อนภาพการบริหาร ด้าน Performance Management ขององค์กร รวมถึงการวางแผนการให้รางวัลพนักงาน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
 1. งานบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น (Talent Management)
  สรรหาคนเก่งการคัดเลือก หรือระบุคนเก่งขององค์กร พัฒนาคนเก่ง บริหารและจูงใจคนเก่ง รักษาคนเก่งในองค์กรไว้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพขององค์กร ลดอัตราสูญเสียบุคคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ นำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน เพราะการที่องค์กรมีคนเก่ง ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และบุคคลเหล่านี้จะถูกคาดหวังให้เป็นผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในอนาคต
 1. งานวางแผนสืบทอด / ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Succession & Career Planning)
  จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งเป็นผังของผู้บริหารระดับรองลงไป ที่พร้อมจะรับตำแหน่งหลักแทนเจ้าของตำแหน่งเดิมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร และวางแผนเกี่ยวกับสายอาชีพของพนักงานตามความสนใจของพนักงาน ตามขีดความสามารถของพนักงาน ศึกษาและสำรวจตำแหน่งงานต่าง ๆ ตลอดจนโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในองค์กร กำหนดจุดมุ่งหมายที่พนักงาน และองค์กรปรารถนาทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ไปจนถึงระยะยาว ฝึกอบรมแนะแนวทางการพัฒนาสำหรับพนักงานนั้น ๆ
 1. งานแรงงานสัมพันธ์ / ความปลอดภัย (Labour Relations)
  ดูแลงานด้านระเบียบวินัย และกฏหมายแรงงาน จัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบ ข้องบังคับของบริษัท สอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษพนักงาน เจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน รับและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพนักงาน ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานอื่น ๆ รวมทั้งดูแลงานด้านการส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานด้วยกัน ส่งเสริมกีฬาภายในบริษัท จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ จัดทำวารสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ภายในบริษัท การจัดกิจกรรมร่วมกันภายนอกบริษัท เป็นต้น

สรุป

งาน HR แบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน แต่โดยรวมแล้วลักษณะของการทำงานเป็นไปเพื่อพัฒนา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์กร ด้วยการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

เพิ่มเพื่อน .. เพื่อติดตามข่าวสารของเรา